Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ιωάννης Χαΐνης, Εξωβελίσθη το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα θρησκευτικά βιβλία του Γυμνασίου;ΕΞΩΒΕΛΙΣΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ;
Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαϊνη, Ὁμοτ.
Καθηγητοῦ Ἐ. Μ. Πολυτεχνείου
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 παράγ. 1 τοῦ Ν. 590/1977 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ἀναφέρει:
Ἡ Δ.ΙΣ. (ὡς διαρκὲς διοικητικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας), ἀσκεῖ τὰς κάτωθι ἁρμοδιότητας.
1ε) Παρακολουθεῖ τὸ δογματικὸ περιεχόμενο τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἂς καταφύγουμε στὸ Λεξικὸ τοῦ Ἰ. Μπαμπινιώτη, γιὰ νὰ δοῦμε τὸ ἐννοιολογικὸ μέρος τῆς λέξεως ἁρμοδιότητα. Γράφει τὸ Λεξικό: ἁρμοδιότητα 1. ἡ νόμιμη ἐξουσία ποὺ ἔχει κάποιος νὰ ἐκτελεῖ ὁρισμένα καθήκοντα καὶ νὰ προβαίνει σὲ συγκεκριμένες πράξεις.
Αὐτὸ ποὺ καταγγέλλεται ἀπὸ τὶς Ἐφημερίδες, θρησκευτικὲς καὶ Πολιτικές, τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ Γυμνασίου ἐξοβέλισαν τὸ ὄνομα τῆς Θεοτόκου ἢ Παναγίας ἢ Μητέρας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὶς σελίδες τους!

Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία τί κάνει;
1ον) Πρὶν ἐκτυπωθοῦν τὰ βιβλία παρακολουθεῖ μὲ κάθε λεπτομέρεια τὸ περιεχόμενο αὐτῶν;
2ον) Ἐφ᾽ ὅσον ἔχει πλήρη Συνταγματικὴ καὶ Νομικὴ κάλυψη προέβη σὲ ἔντονη διαμαρτυρία πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, καθὼς καὶ τὸν τότε Ὑπουργὸ Παιδείας, γιατί ἐξοβέλισαν τὸ ὄνομα τῆς Θεοτόκου; Φοβερό!
3ον) Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν γνωρίζει ὅτι τὰ τόσο σοβαρὰ καὶ λεπτὰ θέματα, τὰ τῆς Πίστεως, δὲν καθορίζονται ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ ἀπὸ τοὺς περιέργους αὐτοὺς Θεολόγους;
Τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἔχει ἄλλη ἀποστολὴ ἐπὶ τῆς Α´/θμιας καὶ Β´/θμιας ἐκπαίδευσης. Σὲ ὅτι ὅμως ἀφορᾶ τὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν, φρονῶ ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀναρμόδιο. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἀναθέσει τὸ περιεχόμενο καὶ τὴ συγγραφὴ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Ὑπουργεῖο θὰ ἀναλάβει μόνον τὴν ἔκδοσή των.
4ον) Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἂν συμφωνεῖ, θὰ πρέπει νὰ στείλει ἐγκύκλιο σὲ ὅλους τοὺς Ἱ. Ναούς, νὰ ἀναγνωσθεῖ στὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα καὶ νὰ ἀναφέρει ὅτι τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ Ὀρθόδοξο πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐὰν ὅμως ἔχει ἀντίθετη ἄποψη τί ἔπραξε μέχρι σήμερα ἢ τί πρόκειται νὰ κάνει;
Ορθόδοξος Τύπος, 21/9/2012
Σημ. ιστολογίου: Η απουσία της Θεοτόκου είναι γνώρισμα του νέου Προγράμματος Σπουδών για τα Θρησκευτικά Γυμνασίου. Δεν υπάρχουν ακόμη βιβλία Θρησκευτικών που να στηρίζονται στο νέο αυτό Πρόγραμμα Σπουδών. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται όχι στα διδασκόμενα βιβλία Θρησκευτικών αλλά στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζεται πιλοτικά και σχεδιάζεται η συνολική εφαρμογή του πιθανότατα από την επόμενη σχολική χρονιά, εάν στο μεταξύ δεν υπάρξει απόσυρση του Προγράμματος αυτού ύστερα από το πλήθος των καταγγελιών για το ανορθόδοξο από θεολογικής και παιδαγωγικής απόψεως περιεχόμενό του.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου