Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ -


web statistics

Ευχή διά στίχων απλών εις την Κυκκώτισσαν Αγίαν Εικόνα

Κυρά του Κύκκου μια είσαι βασίλισσα του κόσμου
ως και ο παντοδύναμος υιός σου και Θεός μου,
καύχημα των χριστιανών, μάλιστα των Κυπρίων
συ είσαι Παναγία μου, και δόξα των Αγίων.
Παρηγοριά φως και ζωή, παγκόσμιος ελπίδα,
άλλην πλην σου μετά Θεόν καταφυγήν ουκ οίδα.
Θερμώς λοιπόν παρακαλώμε όμμα ιλεόν σου
ιδέ την Κύπρο την πτωχήν, τόπον τον εδικόν σου
το πένθος τρέψον εις χαράν, δος πόρους εξ απόρων
της τυραννίδος σκεδαρμόν και τας βροχάς εις κόρον
φύλαττε δε Κυρία μου και την εμήν οικίαν,
και ους φιλώ ομογενείς, και την δε Λευκωσίαν
ελέησον μου την ψυχήν, και τήρει μου το σώμα,
έως μετά τέλος άξιον χρέος, να γένω χώμα.
Και μετά τέλος άξιον της θείας κληρουχίας,
πάντα πιστόν δείξον καμέ, ως μήτηρ ευσπλαγχνίας.
Έτει τω σωτηρίω αψπα'. Πέτρος Καρύδης

Εις την Παναγίαν
Δέσποινα του κόσμου και του Θεού μήτηρ,
δέξαι παρακλήσεις ημών των σων δούλων,
γένου προς υιόν σου ημών μεσιτεία,
νόσον λοιμού δ' άφ' ημών εξολοθρεύσαι.
Νικόλας Σολομού Νικολαΐδης-1820

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου