Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

Ύμνος εις την Παναγίαν του Μαχαιρά


web statistics


Απολυτίκιον. 

Ήχος δ'. Ταχύς προκατάλαβε. 

Ως δρέπανον έκτεινον, την δεξιάν σου,
Αγνή, και θραύσον τον 
τύραννον, τη ση μαχαίρα, δεινώς,
αυτόν καταράσσουσα, Πάναγνε, 
Θεοτόκε, Μαχαιράδος το κλέος,
Κύπρου πάσης η Σκέπη, και των 
όλων Προστάτις, δια παντός
δεομένη, προς Κύριον, Άρχαντε. 

Κοντάκιον.

Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. 

Της Μαχαιράδος την σεπτήν Σου
Εικόνα, ως Θησαυρόν υπό την γην 
κεκρυμμένον, περιχαρώς κατέχοντες,
Πανάχραντε, πάντες μακαρίζομεν, ως 
Μητέρα του Λόγου, σκέπεις γαρ
αείποτε, την εν Κύπρω σην ποίμνην. 
Και νυν εν τάχει πρόφθασον, Αγνή,
και θραύσον πάντων εχθρών τα 
φρυάγματα.

Υπό Δρ. Σολ. Ι. Χατζησολωμού-NOCTOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου