Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ή «Κυρά» κι' ή «Δέσποινα» τούτου έδώ τοϋ τόπου είναι ή Παναγιά!


web statistics


Απ' άνατολές καί δύσες κι’ άπό κάθε ξέμακρη τής γης γωνιά καί ξακουσμένη, στή γαλάζια γή μας έφτασαν οί ξένοι! Κι’ είπαν καί ρωτήσανε:-Ποιά τοϋ τόπου τούτου είναι ή Κυρά;Καί τούς άποκρίθηκαν χίλια μύρια στόματα μέ μιά: -Ξένοι,Ή «Κυρά» κι' ή «Δέσποινα» τούτου έδώ τοϋ τόπου είναι ή Παναγιά!Καί ξαναρωτήσανε:-Ποιά ’ναι ή Ρηγοπούλαή παινεμένη,πού ποτέ της-λένε-δέν πεθαίνει...κι’ όπου τή φυλάνε έδώχρυσαετοί άκοίμητοιμέ χαλκά φτερά;...Καί τούς άπαντήσανε άργυρά τραγούδια, χώματα άγιασμένα, πέλαγα άλμυρά κι' αύρες καί αιθέρια γαλανά:-Τής γαλάζιας χώρας μας, ξένοι, ή Ρηγοπούλα είναι ή Λευτεριά!Καί ρωτούν τό τρίτο:-Ποιο είναι τό ψωμί όπου τρέφει-λένε-τούτη τή Φυλή;...Τρέφει τούς τιτάνες καί τούς άθανάτους, καί στή γής αύτή ώριο κάστρο έκτίσθη-κάστρο λεβεντιάς, κάστρο άρετής, όπου δέν έσείστη χρόνους καί καιρούς;...-Ποιος δέν τό έλογίστη;Τό ψωμί, πού τρέφειτούτη τή Φυλή,τού Χριστού είναι ή Πίστη!.

πηγη: www.agiameteora.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου