Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Στον Πόντο


web statistics


Φωτο:efxinospontos.org
Φωτο:efxinospontos.org
Αναδημοσιεύω ένα ακόμη περιστατικό που συνέβη το 1855, μέσα στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, και πρωτοπαρουσιάστηκε στο τεύχος 52 του έτους 1955 του περιοδικού «Αστήρ του Πόντου».

Εντός αυτής (της Μονής) διεδραματίζετο ετέρα σκηνή λίαν περίεργος, συγκινητικότατη μέχρι δακρύων, και φέρουσα εις ανάμνησιν των χρόνων, καθ’ ους ο Κύριος ημών περιεπάτει επί της γης. Μέγας αριθμός δαιμονιζομένων συνηθροίσθη εν τω περιβάλω της Μονής, ων το πλείστον μέρος νεάνιδεν. Αι μεν τούτω ήσαν εξηπλωμέναι χαμοί ως νεκροί, έτεροι εποίουν σπασμωδικάς κινήσεις, έτεραι εβρυχώντο λυσσωδώς, βασταζόμεναι υπό των στιβαρών χειρών των οικείων, μόλις δυναμένων να κρατήσωσιν αυτάς, άλλαι ήδον ησύχως άσματα περιπαθή, και άλλαι εμοιρολόγουν μετά γοεράς φωνής. Ότε δε την ημέραν της 15ης κατά την μεγάλην λειτουργίαν εξήρχοντο τα Άγια, ως εκ συνθήματος πάντες και πάσαι κατεσχίθησαν συγχρόνως υπό του ιδίου πάθους, και μόλις ταύτα παρήλθαν, ησύχασαν και συνηλθόνες εαυτάς, ωσέ μηδέν είχεν ακολουθήσει. 

Λέγεται ότι πολλοί εντελώς θεραπεύονται, και τοσαύτη είναι η προς την θαυματουργόν δύναμιν της αγίας εικόνας πίστις, ώστε και πολλοί εκ των περιχώρων ετερόθρησκοι μετά της αυτής πεποιθήσεως και ευλαβείας φέρουσιν ενταύθα τους πάσχοντας οικείους, όπως θεραπευθούσιν. (Συζητιέται έντονα ότι πολλοί ασθενείς θεραπεύονται εντελώς, και τόσο μεγάλη είναι η πίστη προς τη θαυματουργική δύναμη της αγίας Εικόνας, ώστε και πολλοί ετερόθρησκοι [μουσουλμάνοι] από τα περίχωρα, με την ίδια πίστη και ευλάβεια, φέρνουν εδώ [στη χάρη της Παναγίας] τους δικούς τους αρρώστους για να θεραπευθούν). Το εφ’ ημίν περιοριζόμεθα να συστήσωμεν μόνον τας περί την φρενολοφίαν ασχολουμένου Ασκληπιάδαις, ότι ενταύθα δίνανται ίσως να εύρω-σι σπουδαίαν ύλην διά τας μελέτας αυτών.

Πηγή: Μνήμες και μνημεία του Πόντου. Στέφανος Π. Τανιμανίδης. ΣΟΥΜΕΛΑ «Η ΠΡΟΣΦΥΞ ΠΟΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ». Τόμος β΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου