Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Τα Χριστούγεννα και η Μητέρα


web statisticsΤα Χριστούγεννα είναι το μεγαλύτε­ρο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας,αφού αυτό έγινε το χρονικό ορόσημο δύο κόσμωντης προ Χριστού καί τηςμε­τά Χριστόν ανθρωπότηταςΉ ένανθρώπησις του Θεού είναι«το μόνονκαινόν (καινούργιουπό τον ήλιον καί το πά­ντων των καινών καινότατον»,κατά τον "Αγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό.
Επίσης στο Συναξάριον της ημέρας διαβάζουμε«Θεός το τεχθένή δε μήτηρΠαρθένος· τί μείζον άλλο καινόν είδεν ή κτίσις;»Γιαυτό καί ή επί γηςστρατευόμενη Εκκλησία του Χριστού εορτάζει το γεγονός με εξαιρετικήλα­μπρότητα καί άγάλλεται θεοπρεπώς, μα­ζί με τις στρατιές των αγγέλων καίτων αγίωνπού βρίσκονται στους ουρανούςψάλλοντας το«Δόξα εν ύψίστοιςΘεώ καί επί γης ειρήνη εν άνθρώποις ευδο­κία»!
Προεκτείνοντας λίγο το νόημα της εορτής, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ταΧριστούγενναεκτός των άλλωνκαί ως την κατεξοχήν εορτήπούπροβάλ­λει το μυστήριο της Μητέραςυπό τις εξής τρεις διαστάσεις του.
Πρώτον- Στό γεγονός των Χριστου­γέννων τονίζεται καί το μυστήριο τηςΜητέρας του Κυρίου μαςΚαθώς πλη­σιάζουμε εύσεβώς καί εύλαβώς στο θεοδόχοΣπήλαιο της Βηθλεέμπαρατη­ρούμε ότι σε πολύ κεντρική θέση υπάρ­χει ήΠαναγία Μορφή ΤηςΕίναι εκείνη πού έπαιξε τον πρωτεύοντα καί καθορι­στικόρόλο στην εκπλήρωση του θείου σχεδίου της άπολυτρώσεώς μαςΕίναι αυτήπούκατά τον 'Αγιο ΊωΔαμασκηνό καί πάλι: "άπαν το Μυστήριον της θείαςΟικονομίας συνίστησιν»Διότικατά τον ίδιο πάντοτε "Αγιο Πατέρα«ήΘεοτό­κος εχορήγησε τω κτίστη το κτισθήναι καί τω Πλάστη το πλασθήναι καίτω Υίω  του Θεού και Θεώ το σαρκωθήναι και ανθρωπισθήναι.
Ή Παναγία Μητέρα του Χρίστου είναι η υψίστη προσφορά του ανθρωπί­νουγένους προς τον ΘεόΣτόν εσπε­ρινό των Χριστουγέννων ψάλλουμε«Τί σοίπροσενέγκωμεν Χριστέ ότι ώφθης επί της γης ως άνθρωπος δι'ημάς; "Εκαστονγαρ των υπό Σού γενομένων κτισμάτωντην εύχαρίστίαν Σοί προσά­γει....ημείς δε (Σού προσφέρουμεΜη­τέρα Παρθένον».
Συγχρόνως όμως ή Ύπεραγία Θεο­τόκος είναι καί ή πλέον γενναιόδωρηαντιπροσφορά του Θεού προς την ανθρωπότητα. "Ετσιή Μητέρα του Θεού,γίνεται η σπλαχνική μητέρα καί των ανθρώπων καί μάλιστα των χρι­στιανών. Καθώς την βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά Της τον Χριστόείναι σαν να βαστάζη καί όλους εμάς, πού πιστεύ­ουμε σΑυτόν.
Δεύτερον-Στήν Μορφή της Μητέ­ρας του Κυρίου μας αντικατοπτρίζεται καί τοΜυστήριο κάθε μητέραςΤο θαύμα της μητρότητας παίρνει από αυτήν ένααπέραντο βάθος καί μια ασύλ­ληπτη αξίαΕπιβεβαιώνεται έτσι αυτό πού είπεκάποιοςότι«ή μητέρα μας είναι το άγιώτερο καί ίερώτερο πλάσμα στην ζωήμας»Ή ύπαρξη της κρύβει κάτι το θεϊκόέφόσον καί αυτή γίνεται μιαάλλη πηγή ζωήςΕίναι δε επί πλέον καί μοναδικήέφόσον ό καθένας μαςέχει μόνο μία μητέραΚαί για να χρησι­μοποιήσουμεκάπως διαφοροποιημένοτον Παύλειο λόγο«εάν γαρ μύριους παιδαγωγούς έχωμεν... άλλου πολλάς μητέρας».
Η μητέρα γεννώντας ένα παιδί, φέρ­νει στον κόσμο ένα πλάσμαπού είναιπλασμένο «κατεικόνα» Θεού καί ακρι­βέστερα του ΧριστούΑυτήν την νέαΰπαρξι ή Μητέρα καλείται να την οδη­γήσει από το «κατεικόνα» στο«καθ'όμοίωσιν»όπως λένε οί ΠατέρεςΔη­λαδή να την κάνει ένα ομοίωμα τουΧρι­στούΑυτός είναι ό μέγας προορισμός τηςΜε το αίμα και το γάλα της,την αγά­πη και την στοργή τηςτην αγωγή και διαπαιδαγώγησα τηςέχειαποστολή να μόρφωση τον Χριστό «εν τη καρδία» του παιδιού της (Γαλ. 4, 19), όπως έμορφοποιούσε μέρα με την ήμερα επί εννέα μήνες μέσα στα σπλάχνατηςτην φυσι­κή του υπόστασηΒεβαίως το έργο αυτό δεν είναι απλόΕίναιτεράστιο και το πλέον εύθυνοφόρο μέσα στη ζωή.
Ό Θεός έχει δώσει στην Μητέρα μια θέση μέσα στο σπίτικεντρική καιουσια­στικήΤο σπίτι και ή οικογένεια είναι το πραγματικό της βασίλειο.Είναι το θερ­μοκήπιοπού πρέπει να εκτρέφει χαρι­τωμένους ανθρώπουςΌπωςλέγει ό "ΑγΓρηγΝύσσης «από της εστίας ή χάρις ενταύθα το των αγαθώνέργαστήριον»Καί σαυτό το θεϊκό έργο καλεϊται να διακονήση κυρίως ήΜητέραΚαλείται να εντείνει τον αγώνα καί την αγωνία τηςιδίως κατά τιςήμερες των Χριστουγέννωνώστε το σπίτι της να γί­νει μια άλλη Βηθλεέμ καίή καρδιά των παιδιών της μια νοητή φάτνη.
Τρίτον- Καθώς εξετάζουμε το ύπέρθειο γεγονός της Γεννήσεως του Χρι­στούκαί τον ρόλο της Μητέραςπρέπει να τονίσουμε καί μια άλλη διάσταση του,την μυστική καί πνευματική.
Είπε κάποιος σύγχρονος συγγρα­φεύς«Χίλιες φορές καί αν έχει γεννη­θεί όΧριστός στη Βηθλεέμδεν έχει καμμιά σημασίααν δεν γεννηθή μέσα στηνκαρδιά του κάθε ανθρώπου».Την αλήθεια αυτή υπογραμμίζει καί ό θεοφόρος"ΑγΜάξιμος ό Όμολογητής με τα έξης λόγια«Ο του Θεού Λόγοςέφάπαξκατά σάρκα γεννηθείςαεί γεννάται κατά πνεύμα τοις θέλουσι καί γίνεταιβρέφος εαυτόν εν έκείνοις διαπλάττων ταίς άρεταϊς»Επομένως ό Χριστόςέγεννήθηγια να... γεννάται μέ­σα στίς καρδιές μαςΈτέχθηγια να...τί­κτεταιΉλθεγια να έρχεται στην προ­σωπική ζωή του καθενός μας
Ό 'ΑγΣυμεών ό νέος Θεολόγοςαναλύοντας το μυστήριο αυτόλέγει«Ότανπιστεύου­με ολόψυχα καί μετανοήσουμε θερμάθα συλλάβουμε τον Λόγο του Θεοϋστίς καρδιές μαςκαθώς τον συνέλαβε ή Παρθένοςπροσφέροντας Του καίεμείς τις ψυχές μας παρθενικές καί αγνές». Καί συνεχίζει: «Είναι καλότυ­χος όποιος θα ίδή τον Χριστό να μορ­φώνεται μέσα τουΑυτός γίνεταιΜήτηρ Χρίστουέχοντας μέσα του σαν βρέφος τον Χριστό». Δηλαδήόπως ήμητέραόταν κυοφορεί αισθάνεται τα σκιρτήμα­τα του βρέφους καίαντιλαμβάνεται ότι κάτι ζωντανό υπάρχει στα σπλάχνα τηςέτσι καί ηχριστιανική καί αναγεννη­μένη ψυχή - σύμφωνα καί με την διαβεβαίωση τουΑγίου ΔιαδόχουΕπισκόπου Φωτικής - αισθάνεται εντός της ως άλλα«βρεφοπρεπή σκιρτήματα»την παρου­σία του ΧριστούΑυτό άλλωστε ύπεσχέθη όΚύριος σε αυτούς πού θα τον δε­χθούν μέσα τους«ένοικήσω εν αϋτοϊς καίέμπεριπατήσω» (ΒΚορ. 6,16).
Κατόπιν τούτων αντιλαμβάνεται κα­νείς ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μιααπλή έπετειακή εορτή του κάθε χρόνουαλλά ένα οριακό βιωματικό γεγονός,πού μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο σε ανύποπτο χρόνο «εν παντί καιρώ καίτόπω» καί όχι μόνο την 25ην Δεκεμβρί­ου. "Ετσι τα Χριστούγεννααπό έναιστορικό καί εξωτερικό γεγονόςγίνεται εμπειρία εσωτερική καί υπαρξια­κή.Από αφορμή εορτα­σμού για μια μόνο ήμε­ρααποβαίνει γεγο­νός πού κάνειόλη την ζωή μας μια πανευφρόσυνη εορτή!...
Του Αρχ.Αθηναγόρα Καραματζάνη Πειραική Εκκλησία  
ΠΗΓΗ.ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου