Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Η Θεομητοροσκέπαστη Κύπρος


web statisticsΗ Υπεραγία Θεοτόκος η Ελεούσα του Κύκκου (1791)
Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης, Λάρνακα
Ελπίς μου γλυκυτάτη και καταφυγή και της ψυχής μου χαρά, Παναγία μου, και της ψυχής μου χαρά, Παναγία μου, χαράς εκείνης δείξον μέτοχον, μέτοχον, πάναγνε, την ταχείαν σου σκέπην και την βοήθειάν και το έλεος δείξον επί τους δούλους σου· και τα κύματα, αγνή, καταπραύνον, Παρθένε, ότι ισχύεις όσα και βούλοιο.
 Παναγία Χορδακιώτισσα (1853) Ιερός Ναός Παναγίας Χορτακιώτισσας, Σωτήρα Αμμοχώστου
Η Παναγία Παρθένος παρακαλεί τον υιόν της· παρακαλώ σε, υιέ μου και πλαστουργέ μου, όταν καθίσης στην κρίσιν, χριστιανούς δικαιώσεις. Επιθημώ, Παναγία, τα κάλλη του Παραδείσου και τα μυρίπνοα άνθη και την τερπνήν ευωδίαν, την ψαλμωδίαν αγγέλων των ανυμνούντων Δεσπότην. Τον Πρόδρομον Ιωάννην και βαπτιτσήν του Σωτήρος. τον εν προφήταις προφήτην και της ερήμου το θρέμμα, της Ελισσάβετ τον γόνον, ανευφημήσωμεν πάντες.
Παναγία Παντάνασσα (18ος αί.). Παλαιός Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου
Μ’ αρέσουν Παναγία μου, τα κάλλη του Παραδείσου, τα κρίνα και τα άνθη και οι τερπνές ευωδίες, η χαρά των αγίων και οι ψαλμοί των αγγέλων, το κάλλος του υιού σου, στερέωσον τον οίκον τούτον και τους ευρεθέντας εν αυτώ.
 Μήτηρ Θεού «η Τατηότησσα» (16ος αί.) Ιερός Ναός Παναγίας, Καλαβασός, Λάρνακα
Βλέπουσα η Παρθένος ποτέ τον εαυτής μονογενή, τον γλυκύτατον, ερχόμενον δεμένον, κλαίουσα, εφή αυτώ· που πορεύει, τέκνον μου γλυκύτατον, και τίνος χάριν, και ου γινώσκω το σφάλμα μου, και πού υπάγεις, Ιησού ποθεινότατε και Θεέ πολυέλεε; δος μοι λόγον της δούλης σου, υιέ μου παμφίλτατε, μη με παρίδης την ξένην και τεθλιμμέννην μητέρα, υιέ και Θεέ μου, ο δωρούμενος τω κόσμω το μέγα έλεος.
Παναγία η Οδηγήτρια (16ος αί) Ιερός Ναός Παναγίας Ελεούσης Λιοπετρίου, Αμμόχωστος
Ο υιός σου Παρθένε, πάτηρ έστι χριστώνυμων απάντων και αδελφός, όθεν συ, πανάρχαντε, αγνή, τούτον γεννήσασσα και γλυκυτάτη μήτηρ ημών τε και έφορος· εν τω όρω τούτω κλήρον απείληφας παρά του υιού σου, εξερέτως υπάρχεις, διο ημάς οίκτιρον ως εκγόνους και τέκνα και ως δούλους σου, Δέσποινα, πρεσβεύουσα τω σω ιυώ και Θεώ των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, ώσπερ εν έργω και νω αμαρτάνομεν.
Παναγία «Αγία Νάπα» (19ος αί) Iερά Μονή Αγίας Νάπας, Αμμόχωστος
Παναγία Δέσποινα, η προστασία του κόσμου, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Απόστολοι δώδεκα Θεοσύλλεκτοι, του Χριστού Πρόδρομε, Ιωάννη μάκαρ, Αθλοφόροι τεσσαράκοντα, Στέφανε πρώταθλε, Βίκτωρ και Μηνά και Βικέντιε. Θεόδωρε Δημήτριε και τροπαιοφόρε Γεώργιε, άγιε Ανδρόνικε συν Αθανασίω.Νοκόλαε Θεράπον του Χριστού και τρεις φωστήρες υπέρλαμπροι, υπέρ ημών αεί προσβεύσατε.
Παναγία η Οδηγήτρια (16ος αί.) Ιερός Ναός Παναγίας Χορτακιώτισσας. Σωτήρα Αμμοχώστου
Παναγία Δέσποινα, υπό την σκέπην σου πάντες οι δούλοι σου τρέχομεν και παρακαλούμεν σε οι ανάξιοι·πρόφθασον και λύτρωσαι τους αμαρτολούς, καταφεύγοντας, την ποίμνην σου ταύτην από πάσης περιστάσεως και από τον θάνατον τον αμαρτολόν και πανώλεθρον·οίδομεν ότι δύνασαι πάντα όσα θέλεις και βούλεσαι. Δίσποινα του κόσμου, Βασσίλισσα, Κυρά του παντός, ευλογημένη, επάσουσον τους παρακαλούντας σε.
Παναγία η Οδηγήτρια (15ος αί) Από τον κατεχόμενο Ιερό Ναό Αγίου Ιακόβου, Παλαιά Λευκωσία
Ψυχή μου, μεγαλύνον την αγνήν Παρθένον και Θεοτόκον άνασσαν, την δεξαμένην ασπόρως τον βασιλέα της δόξης.
Πηγή:  noctoc-noctoc.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου